O wszystkim i o niczym

Regulamin konkursu ze Nuna

REGULAMIN KONKURSU „Marie”

 I. SŁOWNICZEK

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady uczestnictwa w Konkursie;

 2. Konkurs – konkurs “Nuna“;

 3. Organizator – Fotelove – Marta Istelska

 4. Uczestnik – pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła swój udział w Konkursie

 5. Fundator – Marta Istelska

        II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony będzie na facebook Fotelove – Marta Istelska www.facebook.com/fotelovecompl

 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie z pełną zdolnością do czynności prawnych zamieszkałe na terenie Polski.

 3. Konkurs rozpoczyna się od dnia ogłoszenia na serwisach określonych w pkt 1 tj. 1 lipca 2021 roku i trwa do 3 lipca 2021 roku włącznie włącznie;

 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 5. Uczestnik przystępując do konkursu zwalnia serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z przeprowadzeniem Konkursu.

 6. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora Fotelove – Marta Istelska.

7. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym złożonym przez Organizatora na podstawie przepisów (art. 919 – 921) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

III. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Nagrodzony zostanie zdobywca największej ilości punktów w codziennych zadaniach

 2. Zwycięzca zostanie poinformowany poprzez publikację imienia oraz nazwiska w poście konkursowym

 3. Otrzymanie nagrody uzależnione jest od podania danych kontaktowych w wiadomości prywatnej w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, w przeciwnym razie nagroda przepada na rzecz kolejnej osoby

 4. Nagrodę można także odebrać w Szczecinie w siedzibie sklepu Tylem.pl, ul. Santocka 39

 5. Prawo do nagrody wygasa w wypadku:

 • rezygnacji laureata z nagrody;

 • nieskontaktowania się z Organizatorem z terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wygraniu;

 • braku możliwości kontaktu

 • Nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie

W przypadku wygaśnięcia prawa do nagrody, komisja jury wybiera kolejnego zwycięzcę.

 IV. NAGRODY

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymują zabawki marki TafToys oraz gadżety marki Nuna

 2. Nagrodzonym nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za zwycięstwo.

      V. ZASADY KONKURSU

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega na publikacji pod codziennym postem konkursowym komentarza.

 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 
  – być fanem www.facebook.com/fotelovecompl;
  – mailowo na adres fotelove.com.pl@gmail.com odpowiedzieć na codziennie zadane pytanie, a pod postem na facebooku zostawić dowolny komentarz – pytania będą 3 – każdego dnia od 01.07 począwszy o godzinie 21:00 jedno

  – pierwsza osoba, która odpowie na pytanie poprawnie zdobywa 3 punkty. Kolejne dwie osoby zdobywają odpowiednio 2 i 1 punkt

  – wygrywają osoby, które po 3 dniach/pytaniach zdobędzie najwięcej punktów. W razie niewyłonienia trzech osób przewidziana jest dogrywka

 1. Post nie może zawierać treści dyskryminujących, propagujących przemoc lub w jakikolwiek sposób naruszać prawa osób trzecich.

 2. Uczestnik zwalnia organizatora od odpowiedzialności w razie, gdyby post przez uczestnika opublikowany naruszał prawa osób trzecich w tym prawa autorskie lub osoby widniejące na zdjęciu nie wyraziły zgody na publikację i wizerunku.    VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na publikacje treści (w tym zdjęć i komentarzy), które udostępnił na stronach wskazanych w rozdz. II. pkt. 1.

 2. Uczestnik oświadcza, że jest autorem treści dodanego przez siebie komentarza oraz innych treści przez niego udostępnionych.

 3. Uczestnik oświadcza, że udostępnione przez niego treści nie są obciążone prawami osób trzecich.

 4. Uczestnik oświadcza, że wszystkie osoby znajdujące się na udostępnionych przez Uczestnika zdjęciach wyraziły zgodę na ich publikacje przez Organizatora na serwisach wskazanych w Rozdz. II pkt 1.

 5. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celu Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 6. Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem określającym zasady Konkursu. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa.

 7. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, ze zapoznał się z niniejszym regulaminem, w pełni akceptuje jego treść i będzie przestrzegał jego postanowień.

 8. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu przez Organizatora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *